Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, som patient, indsamler og behandler Hudlæge Søren Frankild-Heinesen en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan behandler, Hudlæge Søren Frankild-Heinesen bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Hudlæge Søren Frankild-Heinesen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar ), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af speciallægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter via FMK.
 •  Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Ved tolkebistand udveksles oplysninger med sikkerhedsgodkendt tolkebureau efter aftale med Regionen.
 • Afregningsformål.

Opdateret d.22/5 -18

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge- huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Opdateret d.22/5-18

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al- mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap.42
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens forudgående samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43.

Opdateret d.22/5-18

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens paragraf 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine databehandlere er p.t.

 • A-Data A/S
 • IT-leverandører
 • Ekstern cloud-leverandører
 • Mv.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig/os på:

Hudlæge Søren Frankild-Heinesen

Borgergade 70, st. th..

6700 Esbjerg, DK

Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig, som patient, indsamler og behandler Hudlæge Søren Frankild en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan behandler, Hudlæge Søren Frankild bruger og videregiver dine personoplysninger. Typer af oplysninger Hudlæge Søren Frankild indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar ), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse. Formål Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig. Udarbejdelse af speciallægeerklæringer. Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber. Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier. Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter via FMK. Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier. Ved tolkebistand udveksles oplysninger med sikkerhedsgodkendt tolkebureau efter aftale med Regionen. Afregningsformål. Opdateret d.22/5 -18 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks: Dokumentationspligt. Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of- service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder. Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder. Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning. Frivillighed Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. Kilder I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge- huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Videregivelse af personoplysninger I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces) Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt. Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. Opdateret d.22/5-18 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren. Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus. I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al- mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap.42 Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 20-23 samt sundhedsloven. Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven. Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens forudgående samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke eller hvis du ikke er myndig, med myndighedsindehaverens samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43. Opdateret d.22/5-18 Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens paragraf 45. Tilbagekaldelse af samtykke Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlere Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine databehandlere er p.t. A-Data A/S IT-leverandører Ekstern cloud-leverandører Mv. Opbevaringsperiode Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Dine rettigheder Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig/os på: Hudlæge Søren Frankild Borgergade 70, st. th.. 6700 Esbjerg, DK

Filler

En ikke permanent filler til udglatning af hudens rynker og furer.

Hvad er Filler?

Filler er et gelé agtigt stof bestående af hyaluronsyre, som naturligt findes overalt i vores bindevæv. Hyaluronsyre har en stor evne til at binde væske i huden og dermed give fylde. Hyaluronsyre bruges til at udfylde rynker og furer i ansigtet.

Hvorfor injicere fillers?

Med alderen reduceres mængden af naturligt hyaluronsyre i huden, huden bliver derfor mere slap og tynd. Når en filler injiceres i folder og furer, udfyldes og glattes disse, samt at huden bliver mere spændstig. Geléen giver naturligt volumen i huden. Den integreres med det omgivende væv, og vitale næringsstoffer passerer frit igennem geléen. Der er en naturlig omsætning af hyaluronsyre i huden, og derfor aftager varigheden efterhånden.

Efter behandlingen?

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på injektionen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder løbende, typisk i løbet af et par dage. Læberne hæver forholdsvis meget, og derfor har de fleste ikke lyst til at gå på arbejde dagen efter behandlingen heraf. 4 timer efter behandlingen må man igen anvende makeup.

Hvor længe holder behandlingen?

Det er meget individuelt hvor lang tid behandlingen holder. Det afhænger af mange forskellige faktorer, for eksempel hudens struktur, blodcirkulation, den ønskede perfektionsgrad samt den anvendte injektionsteknik. Erfaringen viser, at opfølgningsbehandlinger forlænger holdbarheden.

Kan behandlingen gentages?

Ja, behandlingen kan sagtens gentages, når det injicerede materiale i løbet af nogle måneder er blevet omdannet, eller hvis man ønsker resultat finpudset eller forøget allerede efter f.eks. 14 dage. 2 uger efter første behandling har hyaluronsyren tilpasset sig i vævet, og på dette tidspunkt er det muligt at lægge mere hyaluronsyre ind oven på det første anlagte. En finpudsning øger holdbarheden og optimere resultatet. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange behandlinger man kan/må få.

Forventet resultat

Resultat er meget afhængigt af, hvor dyb rynken er, årsagen til rynken, hudens struktur og fasthed, beliggenheden af rynken, den anvendte mængde af stoffet sam injektionsteknikken. Derfor gennemgåes det forventede resultat grundigt ved forundersøgelsen.

Eventuelle bivirkninger og komplikationer

Der er risiko for følgende “De almindelige bivirkninger” (1 – 10 ud af 100 behandlinger)

 • Efter enhver injektion er der risiko for blå mærker. Der kan være let rødme samt ømhed i området i et par dage efter behandlingen.
 • Afhængig af injektionsteknikken og hudens anatomi kan der forekomme ujævnheder i deponeringen af filleren og eventuelt en overkorrigering af rynken. Dette svinder i takt med at filleren absorberes.

Der er risiko for følgende “De almindelige bivirkninger” (1 – 10 ud af 1000 behandlinger)

 • Der kan opstå rødme i huden, som kan vare i flere måneder

Der er risiko for følgende “De almindelige bivirkninger” (1 – 10 ud af 10.000 behandlinger)

 • Der er efter enhver injektion risiko for infektion
 • Der er risiko for dannelse af granulomer (bindevævsknuder under og i selve huden)

Der skal ved komestik behandling være mindst 48 timers betænkningstid, før man kan opstarte sin behandling. Du skal før første behandling have lavet en forundersøgelse, hvor både patient og  behandler underskriver journal materiale. 

Laser Behandling Mod Uønsket Hårvækst

IPL er en forkortelse for intens pulserende lys. IPL giver mulighed for behandling af en række hudgener som f.eks. uønsket hårvækst, karsprængninger og pigmentpletter. Hår reduktionen opnåes ved at “beskyde” hårrødderne med ultrakorte glimt af IPL. Lyset har en bølgelængde, som specifikt absorberes i hårrøddernes farvepigment uden at skade den omgivende lysere hud. I hår roden omdannes lyset til varme, der ødelægger hårsækkenes evne til at producere hår. En hårsæk kan kun destrueres hvis den er aktiv, og eftersom vores hårvækst er cyklisk, dvs. at kun ca. 30% af alle hårsække er i vækstfase på et givent tidspunkt, er der nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå tilfredsstillende resultat. Det er af samme grund nogle oplever en tilsyneladende forøget hårvækst et par måneder efter første behandling, da de mange hvilende hårrødder begynder at vokse frem på én gang. Man skal regne med 4 – 9 behandlinger med et interval på 4 – 12 uger, afhængig af hvor på kroppen man behandler.

Det har vist sig at virkningen er permanent, men man skal være opmærksom på at flere faktorer så som hormonelle forandringer ved f.eks. sygdom, graviditet, overgangsalder og visse former for medicinsk behandling kan være årsag til at ny- eller vedvarende hårvækst. Det skal understreges at man i praksis ikke kan fjerne 100% af hårene, men de hår som bliver fjernet kommer aldrig igen og her vil der altid være tale om de mest synlige hår, de tykkeste og mørkeste.

Inden behandlingen barberes området (hvis dette ikke er gjort hjemmefra) der påsmøres en kølig gel for at sikre optimal lysenergioverførsel til hårrødderne og hvis behandlingen er i ansigtet får man beskyttelsesbriller på. Lysimpulsen føles som et svirp af en elastik og en få sekunders prikken og varme på huden.

Vi gør opmærksomme på:

 • Man må ikke få sol/solarium 4 uger før og efter behandlingen, jo lysere hud, jo bedre.
 • i 4 -6 uger før behandlingen må man ikke fjerne hår ved andre metoder end barbering.
 • Behandlingen har kun effekt på mørke hår, helt ned i roden.
 • Der kan forekomme forbigående hævelse, let sår/skorpedannelse, kløe, ømhed og let blæredannelse.
 • Efter behandlingen kan huden føles varm og rød, som ved en let solskoldning.
 • Hårene falder af efter 1 – 3 uger.
 • Mænd skal have flere behandlinger end kvinder og må regne med vedligeholdelse ca. hvert/hvert andet år.

Sculptra – Ansigtsløft Og Rynkebehandling

Sculptra er en særdeles effektiv injektionsbehandling, som stimulere hudens kollagen og opbygger huden.

Sculptra er dannet af mælkesyre, som naturligt findes i din organisme. Efter nogle måneder øges det naturlige niveau af kollagen, således at huden genvinder sin glat- og spændstighed.

Sculptra er 100% biologisk nedbrydeligt og forsvinder helt fra kroppen i takt med at virkningsmekanismen aftager i løbet af nogle år. Grundet den naturlige egenskab er allergisk testning ikke nødvendigt.

Poly-L-mælkesyre har været anvendt i kirurgien i mere end 35år, og siden 1999 er mere end 150.000 patienter blevet behandlet med sculptra.

 

Naturlig reaktivering af din hud

Som et resultat af den naturlige ældningsproces mister huden med tiden sit glatte og ungdommelige udseende, linjer og rynker opstår fordi huden bliver tyndere og løsere. Når huden mister sin spændstighed og naturlige volumen, kommer vi automatisk til at se ældre ud.

Ved at stimulere hudens naturlige produktion af kollagen, genvinder din hud gradvist sin fylde, glathed og vitalitet. Behandlingen giver ikke en kunstig erstatning af den tabte volumen, men reaktivere derimod din hud og giver dit ansigt et naturligt, smukt udseende.

 

Hvornår kan sculptra anvendes med fordel?

Sculptra anvendes til at stimulerer og opbygge huden indefra, især til:

 • Dybe ar og rynker
 • Folder omkring næse og mund
 • Rynker og linjer ved munden, på kinder og ved hagen.
 • Indsunkne og slappe kinder

 

Hvad gør sculptra unik som behandling?

Sculptra kan bedst beskrives som en “voluminizer”, fordi behandlingen udglatter rynker, folder og lader huden genvinde volumen og spændstigheden. Sculptra er derfor hverken en traditionel “filler” eller et implantat.

Det er en unik behandling, som virker ved at stimulere din naturlige produktion af kollagen og revitalisere din hud. Behandlingen virker gradvist og når hele behandlingen er gennemført holder resultatet op til 2 – 4 år.

 

Er sculptra den rette behandling for mig?

Afhængig af dine forudsætninger og ønsker vil Søren Frankild, som speciallæge kunne vurdere, om det er det rette for netop dig. kort fortalt er sculptra ideel for alle, der ønsker at igangsætte en foryngning af hudens naturlige opbygning.

 

Gør behandlingen ondt?

Behandlingen opleves meget forskelligt fra person til person. Som ved alle andre injektioner vil du kunne opleve en vis ømhed. Du vil muligvis have en sviende fornemmelse ved injektionsstedet.

 

Er der risiko for bivirkninger?

Behandlingen må kun udføres af læger som er certificeret til at anvende sculptra og dermed har gennemgået specialtræning – derfor vil eventuelle bivirkninger være ganske få.

De mest almindelige bivirkninger er injektionsrelaterede, dvs. du måske vil opleve ømhed, rødme og hævelse omkring injektionsstedet. Det aftager normalt efter 2 – 6 dage.

Mere sjælendt kan der opstå små buler under huden i det behandlede område. Disse buler er ikke synlige, men du vil kunne føle dem med fingrene. Bulerne masseres væk og forsvinder ofte af sig selv.

Sculptra giver gradvist og de synlige resultater kan normalt ses efter ca. 6 uger. Der skal normalt 2 – 3 behandlinger til for at opnå det ønskede resultat og derefter holder det op til 2 – 4 år.

Der skal ved kosmetisk behandling være mindst 48 timer betænkningstid, før man kan opstarte sin behandling. Du skal for første behandling have lavet en forundersøgelse, hvor både patient og behandler underskriver journal materiale.

Laser Behandling Mod Rødme/ Karsprængninge

Vi benytter i Hudklinikken Esbjerg en IPL laser maskine, IPL er en forkortelse for intens pulserende lys. IPL giver mulighed for behandling af en række hudgener som f.eks. uønsket hårvækst, karsprængninger og pigmentpletter. Når man behandler karsprængninger med IPL udsender man korte, intense lysimpulser af en frekvens, som optages af de blodkar som ligger øverst i huden, således at disse ødelægges uden at skade den omgivende hud. Det er meget individuelt hvor mange behandlinger hver patient har behov for, det kan være alt fra 2 – 10, afhængig af det ønskede resultat samt hvor længe man har haft problemet. Især karudvidelser på næsen samt i næsefløjene kan kræve flere behandlinger, da de er påvirkede af et kraftigere blodtryk fra dyberebeliggende blodkar og derfor lettere vil kunne genåbne sig – derudover kan der være behov for at gentage behandlingen hvis karsprængningerne skyldes bivirkninger fra en kronisk sygdom, såsom rosacea.

Hvis behandlingen foregår i ansigtet vil du inden behandlingens start få et par beskyttelsesbriller på, fu vil desuden altid få en kølig gel på inden behandlingen, dette er for at sikre en optimal lysenergioverførsel til karrene. Impulsstyrken indstilles individuelt efter hudtype, hudpigmentering samt typen af karsprængning. Behandlingen udføres sædvanligvis uden lokalebedøvelse, da smerten kun er at sammenligne med et svirp fra en elastik. Efterfølgende vil du kunne mærke en sviende og brændende fornemmelse, som fortager sig i løbet af dagen. Selve behandlingen varer omkring 2 – 10 minutter, igen afhængig af hvor stort et område der skal behandles.

Vi gør opmærksomme på:

 • Man må ikke få sol/solarium 4 uger før og efter behandlingen, jo lysere, jo bedre.
 • Du må ikke bruge selvbruner en uge før behandlingen.
 • Der kan forekomme forbigående hævelse, let sår/skorpedannelse, kløe, ømhed og let blæredannelse.
 • Man må ikke have makeup på det område der skal behandles, under behandlingen.
 • Alvorlige bivirkninger som f.eks. infektion, ar danellse eller uønskede permanent pigment forandringer er yderst sjældne, men kan forekomme.
 • Hår i det behandlede område kan evt. reduceres.
 • Behandlingen foregår i levende væv og derfor vil der være nogle personer der ikke er modtagelige overfor behandlingen, Hudklinikken Esbjerg kan derfor ikke give garantier for effekten af behandlingen IPL.
 • Vi tager altid et klinisk foto inden behandlings opstart.

Botox / Azzalure

Hvad er botox?

Botox er et bakteriefremstillet, oprenset toxin. I store doser er det en gift, i små doser har det i mange år været anvendt som medicinsk behandling. Siden 1989 har det i USA været anvendt til behandling af ansigtsrynker. Botox virker ved midlertidig at lamme specifikke muskler, hvis aktivitet er uønsket.

Hvad kan man lave med botox?

Panderynker, nedadvendte mundvige og overdrevne smilerynker, som skyldes overdrevent brug af den mimiske muskulatur. Hos nogle forekommer der kroniske furer eller problemer med fugt i mundvigen og hos andre kan det være årsag til spændingshovedpine i panden eller smerter i kæbeleddet. Med Botox er det muligt at mindste disse uønskede problemer, folder i huden og mildne det ”forkerte” ansigtsudtryk, uden operation og uden ar. Eventuelle bestående rynker, som stadig er for dominerende, efter at den mimiske muskulatur er blevet dæmpet med Botox, kan fjernes med dermapen eller reduceres med en filler.

Hvad kan behandles med botox?

I kosmetisk øjemed anvendes Botox primært mod panderynker, nedadvendte mundvige, overdrevne smilerynker omkring øjnene, kaninrynker på næsen og for tykke kæbemuskler (for bredt underansigt). Principielt kan Botox anvendes til dæmpning af enhver form for uønsket muskelaktivitet, f.eks. tics. Botox kan f.eks også i udvalgte tilfælde udjævne en dyb hagefuge og mildne muskulært betinget ansigts asymmetri. Hvis man lider af pandehovedpine, kan en behagelig ”bivirkning” være, at hovedpinen reduceres eller helt ophører efter botox behandling.

Hvordan behandler man med botox?

Botox sprøjtes ind, få millimeter under huden med en ultratynd nål. Få dråber botox injiceres i de små mimiske muskler, som er årsag til problemet, således at disse musklers aktivitet i løbet af en uges tid bliver ophævet og/eller dæmpet. Selve behandlingen varer ca. 10 minutter. Der ses kun let og kortvarig rødme og hævelse af huden efter behandlingen. Du må anvende makeup efter 3 – 4 timer.

Kan botox kombineres med andre behandlinger?

Hvis problemet er blivende dybe rynker, kan de ikke forventes at forsvinde alene på botox behandling. I så fald kan “restrynkerne” med fordel fjernes med enten dermapen eller en filler behandling. Det er ofte den rette kombination af behandlinger, der giver den optimale effekt og holdbarhed.

Behandlingsresultatet, hvor længe holder det?

Virkningen af botox behandlingen indsætter i løbet af 2 – 14 dage og er sædvanligvis maximal efter ca. 1 måned. Efter første indsprøjtning varer effekten typisk i 3 – 6 måneder, og en ny behandling kan gentages herefter. I mange tilfælde kan der med tiden gå længere tid imellem hver behandling, da virkningen varer længere. Det skal dog også nævnes at det af og til ses, at musklen efter flere behandlinger “glemmer” sin aktivitet og det vil således ikke være nødvendigt med flere injektioner.

Forholdsregler efter behandlingen

Hvis man er behandlet med botox i ansigtet, skal man ikke lægge sig med hovedet vandret de første 4 timer, dette er for at undgå uønsket påvirkning af øjenlågenes løftemuskler. Man skal desuden være påpasselig med at have hovedet ned ad, fysisk aktivitet samt med at trykke på behandlings områderne resten af dagen.

Eventuelle bivirkninger og komplikationer

Der er risiko for følgende “ikke almindelig birkinger” (1 – 10 ud af 1000 behandlinger)

 • Tunge øjenlåg
 • Let hængende mundvige og læber
 • Tørhed, irritation og hævelse af øjnene, samt problemer med at lukke øjenene helt
 • Ved behandling i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, således at man ikke kan fløjte eller drikke med sugerør og har været ved at sige “p” og “f” lyde.
 • Blåmærker
 • Infektion, som ved enhver anden injektion i huden
 • Let hovedpine i nogle dage (ved behandling i panden)
 • Influenza lign. symptomer

Ovennævnte symptomer svinder dog altid spontant lidt efter lidt, som regel efter en måneds tid.

Der er risiko for følgende “ikke almindelig birkinger” (1 – 10 ud af 10.000 behandlinger)

 • Allergisk reaktion, alvorlige allergiske reaktioner ses hos os uhyre sjælendt.
 • Immunitet overfor botox, dvs. at stoffet ikke virker. Årsagen er, at man kan danne antistoffer overfor botox. Dette kan enten være forårsaget af tidligere infektion med botox bakterien, eller det kan evt. være opstået efter gentagne behandlinger

Der skal ved kosmetisk behandling være mindst 48 timer betænkningstid, før man kan opstarte sin behandling. Du skal før første behandling have lavet en forundersøgelse, hvor både patient og behandler underskriver journal materiale.